Кам’янка-Бузька районна рада

Положення про комісію

П О Л О Ж Е Н Н Я
про постійну комісію районної ради з питань житлово-комунального господарства,
комунальної власності, енергоефективності, благоустрою та інженерної інфраструктури,
архітектури, планування території, забудови, контролю та нагляду за будівництвом

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, енергоефективності, благоустрою та інженерної інфраструктури, архітектури, планування території, забудови, контролю та нагляду за будівництвом утворена районною радою відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Комісія обирається радою на строк її повноважень, з числа депутатів ради у складі голови, заступника та членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються комісією.

Комісія в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради, рішеннями Львівської обласної та районної рад, а також даним Положенням.

Метою діяльності комісії є забезпечення діяльності житлово-комунального господарства, інженерної інфраструктури, архітектури, планування території  Кам’янка-Бузького району, формування і контроль за виконанням власних рішень і рішень районної ради, розпоряджень голови і президії ради.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ:

Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, енергоефективності, благоустрою та інженерної інфраструктури, архітектури, планування території, забудови, контролю та нагляду за будівництвом:

За дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою здійснює попередній розгляд та підготовку питань, які виносяться на пленарні засідання сесії районної ради; розробляє проекти рішень ради, готує висновки з цих питань, виступає на сесії ради з доповідями і співдоповідями.

Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання затвердження, призначення або погодження районною радою, готує висновки з цих питань.

За дорученням ради, голови та президії ради, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень на території району, незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради.

Вивчає роботу підприємств  житлово-комунального господарства на території району, рівень та якість наданих житлово-комунальних послуг населенню, з подальшими висновками і розробленням конкретних заходів, направлених на покращення їх роботи, усунення виявлених недоліків.

Заслуховує інформацію керівників відповідних структур про практику запровадження заходів з енергоефективності. 

Здійснює контроль щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад кам’янка-Бузького району.

Попередньо розглядає та узгоджує проекти нормативних та індивідуальних актів, що стосуються питань архітектури та будівництва.

Здійснює контроль за виконанням рішень районної ради з питань визначених радою.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ ТА ЗАСОБИ ВПЛИВУ:

3.1. Робота постійної комісії організовується головою комісії.

3.2. Голова комісії в межах своєї компетенції:

- скликає і веде засідання комісії;
- проводить і організовує підготовку питань і матеріалів на засідання комісії;
- дає доручення, обов’язкові для виконання членам комісії;
- представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та громадянами;
- готує і приймає спільно з комісією рішення, рекомендації, висновки, організовує роботу по їх реалізації;
- проводить прийом громадян, представників підприємств, установ, організацій, приймає їх пропозиції, заяви та скарги для підготовки та розгляду на засіданні комісії, прийняттю рішень з цих питань за результатами розгляду;
- має право невідкладного прийому головою районної ради, головою райдержадміністрації і відділів.

3.3. У разі відсутності голови комісії його функції здійснює заступник голови комісії.

3.4. Основною формою діяльності комісії є планові та позапланові  засідання.  Планові засідання скликається не рідше одного разу на квартал, позапланові - в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менше, як половина від загального складу комісії.

3.5. Члени комісії зобов’язані приймати участь у засіданнях комісії, підготовці питань на комісію, виконувати доручення голови комісії.

3.6. На засідання комісії можуть бути запрошені посадові особи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

3.7. Розгляд питань та прийняття по них рішень, висновків, рекомендацій здійснюється у відповідності з Регламентом районної ради.

3.8. Рішення, висновки, рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

3.9. Для реалізації завдань, які ставляться – комісія має право: 

- вимагати від контролюючих органів, органів державної влади на місцях, керівників підприємств та організацій усіх форм власності рішень, розпоряджень, інструкцій та інших нормативних актів і документів, одержувати необхідну інформацію;
- спільно з відповідними органами здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій, які належать до спільної власності територіальних громад Кам’янка-Бузького району;
- залучати до роботи виконавчий апарат районної ради, управління та відділи районної державної адміністрації;

3.10. Комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень районної ради має право створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених та спеціалістів.

3.11. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, Про результати розгляду і вжиті заходи  повинна бути повідомлена комісія у встановлені нею строки.

3.12. Рішення комісії, прийняті нею в рамках своєї компетенції, є обов’язковими і може бути переглянуте нею або на пленарному засіданні сесії районної ради.

3.13. Депутати працюють в комісії на громадських засадах.

3.14. Комісія є підзвітна районній раді і відповідальна перед нею.

3.15. Комісія має право вносити зміни і доповнення до даного Положення на своїх засіданнях.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

 4.1. Організаційно-правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності покладається на виконавчий апарат районної ради, районну державну адміністрацію.

4.2. Фінансове забезпечення діяльності комісії здійснюється за рахунок кошторисних призначень районної ради.

Затверджено на засіданні комісії                                                                                           14 грудня 2015 р.

Голова комісії                                                                                                                           В. Радчук