Кам’янка-Бузька районна рада
Кам’янка-Бузький район, Львівська область

Положення про постійну мандатну комісію районної ради з питань Регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійну мандатну комісію районної ради з питань Регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Постійна мандатна комісія з питань Регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян утворена районною радою відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».
1.2. Комісія обирається радою на строк її повноважень, з числа депутатів ради у складі голови та членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються комісією.
1.3. Комісія в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради, рішеннями Львівської обласної та районної рад, а також даним Положенням.
1.4. Метою діяльності комісії є забезпечення законності, правопорядку, дотримання депутатської етики та регламенту, виконання законодавчих актів на території Кам’янка-Бузького району, формування і контроль за виконанням власних рішень і рішень районної ради, розпоряджень голови і президії ради.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ:

Постійна мандатна комісія з питань Регламенту, законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян:
2.1. За дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою здійснює попередній розгляд та підготовку питань, які виносяться на пленарні засідання сесії районної ради; розробляє проекти рішень ради, готує висновки з цих питань, виступає на сесії ради з доповідями і співдоповідями.
2.2. Попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання затвердження, призначення або погодження районною радою, готує висновки з цих питань.
2.3. За дорученням ради, голови та президії ради, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій та відділень на території району, незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради.
2.4. Здійснює контроль за виконанням рішень районної ради, розпоряджень голови ради та президії.
2.5. Проводить аналіз відповідності рішень районної ради, розпоряджень голови та президії ради, рішень та розпоряджень районних та місцевих органів влади згідно до вимог Конституції України та чинних законів.
2.6. Заслуховує інформацію про діяльність правоохоронних органів на території району з подальшими висновками і розробленням конкретних заходів, направлених на покращення їх роботи, усунення виявлених недоліків.
2.7. Заслуховує інформацію керівників відповідних органів про практику розслідування та судового розгляду справ про організовані злочинні формування, бандитизм, хабарництво, незаконні фінансово-кредитні та валютні операції, розкрадання державного майна. 
2.8. Здійснює контроль і дотримання законності за використанням бюджетних коштів районною державною адміністрацією в цілях і обсягах, що затверджено районною радою.
2.9. Здійснює контроль за дотриманням законності у вирішенні питань щодо управління об’єктами спільної власності районної ради.
2.10. Здійснює контроль за дотриманням законності щодо виконання повноважень, делегованих районною радою районній державній адміністрації, а також у виконанні рішень районної ради з цих питань.
2.11. Бере участь в розроблені та реалізації заходів щодо посилення боротьби із злочинністю.
2.12. Вивчає громадську думку про діяльність правоохоронних органів району.
2.13. Проводить аналіз діяльності засобів масової інформації, засновником яких є районна рада.

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ ТА ЗАСОБИ ВПЛИВУ:

3.1. Робота постійної комісії організовується головою комісії.
3.2. Голова комісії в межах своєї компетенції:
- скликає і веде засідання комісії;
- проводить і організовує підготовку питань і матеріалів на засідання комісії;
- дає доручення, обов’язкові для виконання членам комісії;
- представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та громадянами;
- готує і приймає спільно з комісією рішення, рекомендації, висновки, організовує роботу по їх реалізації;
- проводить прийом громадян, представників підприємств, установ, організацій, приймає їх пропозиції, заяви та скарги для підготовки та розгляду на засіданні комісії, прийняттю рішень з цих питань за результатами розгляду;
- має право невідкладного прийому головою районної ради, головою райдержадміністрації і відділів, головами місцевих рад, прокурором району, начальником управління МВС району, керівниками підприємств та організацій розміщених на території району.
3.3. У разі відсутності голови комісії його функції здійснює заступник голови комісії.
3.4. Основною формою діяльності комісії є планові та позапланові засідання. Планові засідання скликається не рідше одного разу на квартал, позапланові - в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менше, як половина від загального складу комісії.
3.5. Члени комісії зобов’язані приймати участь у засіданнях комісії, підготовці питань на комісію, виконувати доручення голови комісії.
3.6. На засідання комісії можуть бути запрошені посадові особи органів влади.
3.7. Розгляд питань та прийняття по них рішень, висновків, рекомендацій здійснюється у відповідності з Регламентом районної ради.
3.8. Рішення, висновки, рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – секретарем комісії. 
Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.
3.9. Для реалізації завдань, які ставляться – комісія має право: 
- вимагати від контролюючих органів, органів державної влади на місцях, керівників підприємств та організацій усіх форм власності рішень, розпоряджень, інструкцій та інших нормативних актів і документів, одержувати інформації про стан законності і заходи щодо її забезпечення;
- спільно з відповідними органами здійснювати перевірку фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій, які належать до спільної власності територіальних громад Кам’янка-Бузького району;
- залучати до роботи виконавчий апарат районної ради, управління та відділи районної державної адміністрації;
- викликати посадових осіб, вимагати від них пояснень щодо порушень закону;
- клопотати перед радою, її головою про внесення подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання ними законних актів, рішень районної ради, розпоряджень голови, рекомендацій постійних та інших комісій ради.
3.10. Комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень районної ради має право створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених та спеціалістів.
3.11. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані, про результати розгляду і вжиті заходи повинна бути повідомлена комісія у встановлені нею строки.
3.12. Рішення комісії, прийняті нею в рамках своєї компетенції, є обов’язковими і може бути переглянуте нею або на пленарному засіданні сесії районної ради.
3.13. Депутати працюють в комісії на громадських засадах.
3.14. Комісія є підзвітна районній раді і відповідальна перед нею.
3.15. Комісія має право вносити зміни і доповнення до даного Положення на своїх засіданнях.

4. ОРГАНІЗАЦІЙНО ПРАВОВЕ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

4.1. Організаційно-правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності покладається на виконавчий апарат районної ради.
4.2. Фінансове забезпечення діяльності комісії здійснюється за рахунок бюджету районної ради.


Затверджено на засіданні комісії                                                                                                            18 грудня 2015 р.

Голова комісії                                                                                                                                                    О. Олива